Trening trenerski

 

Do prowadzenia szkoleń trzeba posiadać pewne predyspozycje psychologiczne, których brak totalnie wyklucza z działania w tym obszarze. Między innymi, za kluczową cechę trenerską uznaje się np. odporność na ekspozycję publiczną i kontrolowanie poziomu własnego stresu. Niestety podczas szkoleń dzieją się często sytuacje przerastające kompetencje ich prowadzących. 

 Program (2 dni):

Wprowadzenie do zajęć

 • Przedstawienie prowadzącego i uczestników zajęć
 • Zapoznanie uczestników z programem szkolenia
 • Integracja Zespołu – ćwiczenia wprowadzające
 • Zawarcie paktu z grupa
 • Doprecyzowanie potrzeb uczestników
 • Wyjaśnienie kontekstu pierwszej fazy zajęć.

 

Jak uczą się dorośli?

 • Jak uczą się dorośli? (Andragogika)
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się - elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci. Krzywa zapominania, cykliczność powtórek.
 • Etapy uczenia się dorosłych (Cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolb'a,
 • Style uczenia się.
 • Bariery w uczeniu się dorosłych.
 • Trening, Coaching, Mentoring....róznice wady zalety

 

Tworzenie sesji szkoleniowych

 • Przygotowanie poszczególnych sesji szkoleniowych.
 • Dobór technik szkoleniowych.
 • Przygotowanie materiałów, pomocy, konspektu i miejsca prezentacji.
 • Wykorzystanie pomocniczych środków audiowizualnych.
 • Wdrażanie nowych pracowników
 • Metodologia procesu wdrażania pracownika
 • Dostarczanie kluczowych informacji na temat jego działania oraz wizji, misji firmy
 • Motywowanie pracownika
 • Zawieranie kontraktu społecznego jako technika wywierania wpływu na ludzi
 • Adaptacja pracownika w nowym miejscu pracy
 • Tworzenie dokumentacji i materiałów wspierających proces adaptacji.

 

Prowadzący w akcji - warsztat Trenera

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami.
 • Ważne reguły wywierania wpływu - prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu.
 • Techniki aktywizowania grupy.
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy.
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy Trenera.
 • Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna.
 • Relacja prowadzący - grupa i jej wpływ na skuteczność przekazu.
 • Informacja zwrotna
 • Prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Warsztat praktyczny (kamera video)

 

Sytuacje trudne w pracy Trenera- trudni uczestnicy

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych uczestników. zajęć.
 • Lęk przed ekspozycją i oceną.
 • Potrzeby uczestników zajęć i ich zaspakajanie.
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.
 • Stosowanie strategii asertywnej przez prowadzący.
 • Opór uczestników i techniki jego przezwyciężania
 • Grupa - Współpraca z grupą i radzenie sobie ze stresem
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia szkoleń.
 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia - podstawowe zasady procesu grupowego.
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie wpływu na grupę i uczestników.
 • Dopasowanie technik szkoleniowych do etapu procesu grupowego.
 • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny

 

Ewaluacja szkoleń

 • Sesja podsumowująca
 • Podsumowanie i uroczyste zakończenie prezentacji
 • Wręczenie dyplomów
 • Ewaluacja